Nieuwe Europese erfrechtverordening in werking


Op 17 augustus 2012 treedt de Europese Erfrechtverordening in werking. Toch moet voor de daadwerkelijke toepassing van de nieuwe Europese regels nog even geduld worden uitgeoefend. Er is immers een overgangsperiode van drie jaar voorzien.
De Verordening kan daarom pas toegepast worden op overlijdens vanaf 17 augustus 2015.

De Verordening regelt onder meer het toepasselijk recht op de vererving van een internationale nalatenschap. De volledige nalatenschap zal vanaf 17 augustus 2015 vererven volgens het recht van de gewone verblijfplaats van de erflater op het ogenblik van het overlijden. Er is een rechtskeuze mogelijk voor het recht van de nationaliteit van de erflater.
Deze keuze moet vastgelegd worden in een testament.

Daarnaast wordt een Europese verklaring van erfrecht in het leven geroepen waarmee erfgenamen en legatarissen hun rechten in de nalatenschap kunnen aantonen.

Deze regels zullen gelden in alle Europese landen, behalve Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

De nieuwe regels zijn duidelijk en zouden de afwikkeling van de nalatenschap moeten vereenvoudigen. Of dit in realiteit ook zo zal zijn, moet afgewacht worden.Heeft u vragen, mail ons op info@rwings.com of bel naar 045-2010017

Nieuws

Nieuwsberichten

Voorwaarden

Van toepassing op onze diensten en deze site