Privacyverklaring

Optibo Accountants en Wings Fiscale & FinanciŽle Planning, gevestigd aan Dr. Martin Luther Kinglaan 100 6431 VP Hoensbroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.optibo.nl

Dr. Martin Luther Kinglaan 100

6431 VP Hoensbroek

+31452010017

Persoonsgegevens die wij verwerken

Optibo Accountants en Wings Fiscale & FinanciŽle Planning verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-      Voor- en achternaam

-      Geslacht

-      Geboortedatum

-      Geboorteplaats

-      Adresgegevens

-      Telefoonnummer

-      E-mailadres

-      IP-adres

-      Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

-      Locatiegegevens

-      Gegevens over uw activiteiten op onze website

-      Lijst met contactgegevens van de klant via een app

-      Internetbrowser en apparaat type

-      Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Optibo Accountants en Wings Fiscale & FinanciŽle Planning verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

-      gezondheid

-      strafrechtelijk verleden

-      gegevens van personen jonger dan 16 jaar

-      burgerservicenummer (BSN)

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@optibo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Optibo Accountants en Wings Fiscale & FinanciŽle Planning verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-      Het u kunnen adviseren op administratieve, loontechnische, juridische, fiscale, sociaal-verzekeringstechnische en bedrijfseconomische gebieden

-      Het afhandelen van uw betaling

-      Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

-      U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-      U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

-      U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

-      Om diensten aan u te verstrekken

-      Optibo Accountants en Wings Fiscale & FinanciŽle Planning verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Optibo Accountants en Wings Fiscale & FinanciŽle Planning neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Optibo Accountants en Wings Fiscale & FinanciŽle Planning) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Optibo Accountants en Wings Fiscale & FinanciŽle Planning bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieŽn) van persoonsgegevens: in de regel 10 jaar tenzij wettelijke termijnen langer voorschrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Optibo Accountants en Wings Fiscale & FinanciŽle Planning deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Optibo Accountants en Wings Fiscale & FinanciŽle Planning blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Optibo Accountants en Wings Fiscale & FinanciŽle Planning uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Van deze regel zijn uitgezonderd de wettelijke verplichtingen die verwerker kan hebben om gegevens aan overheidsinstanties en toezichthoudende instanties te overhandigen. Optibo Accountants en Wings Fiscale & FinanciŽle Planning heeft geen verschoningsrecht.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Optibo Accountants en Wings Fiscale & FinanciŽle Planning gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Optibo Accountants en Wings Fiscale & FinanciŽle Planning en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@optibo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beroepsregels voor accountants en fiscale wetgeving verplichten ons als accountants om de verwerkte gegevens 10 jaren te bewaren. Pas daarna worden door Optibo Accountants en Wings Fiscale & FinanciŽle Planning gegevens gewist of vernietigd. Optibo Accountants bewaart zelf geen originele stukken of documenten die eigendom zijn van u.

Optibo Accountants en Wings Fiscale & FinanciŽle Planning wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Optibo Accountants en Wings Fiscale & FinanciŽle Planning neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@optibo.nl

Nieuws

Nieuwsberichten

Voorwaarden

Van toepassing op onze diensten en deze site