Nieuw belastingverdrag met Duitsland


Op 12 april 2012 hebben Nederland en Duitsland een nieuw belastingverdrag getekend. Dit verdrag is inwerking getreden op 1 januari 2016.

Hieronder enkele punten die van belang zijn voor particulieren.

Grensarbeiders/compensatieregeling
Inwoners van Nederland die belastbare arbeidsinkomsten genieten die ter heffing aan Duitsland zijn toegewezen, kunnen aanspraak maken op de compensatieregeling die is neergelegd het protocol.
Het doel van deze compensatieregeling is om een eventuele hogere belastingdruk bij werken in Duitsland te compenseren. Deze hogere belastingdruk zou kunnen ontstaan, doordat aftrekposten (hypotheekrente) niet meer kunnen worden geŽffectueerd in de Nederlandse belastingaangifte. In het verdrag met BelgiŽ was er al zoín compensatieregeling.
De regeling zorgt ervoor dat er ook belastingvoordeel is voor bijvoorbeeld hypotheekrente voor mensen die in Duitsland gaan werken.

Pensioenen
Particuliere pensioenen, lijfrenten en socialezekerheidsuitkeringen zijn onder het nieuwe verdrag in beginsel slechts belastbaar in de woonstaat als het totale brutobedrag ervan in een kalenderjaar niet hoger is dan Ä 15.000. Wanneer dit bedrag wel hoger is dan Ä 15.000, mag ook de bronstaat heffen en moet Duitsland als inwonerstaat verrekening van de in de bronstaat betaalde belasting geven en moet Nederland vrijstelling geven.
Overheidspensioenen blijven in de staat belastbaar vanwaar ze afkomstig zijn, tenzij de ontvanger ook onderdaan is van de andere staat waarin hij woont.
Voor gepensioneerden kan de belastingheffing door het nieuwe verdrag wijzigen van het ene land in het andere. Als de belastingheffing in Nederland gaat plaatsvinden, dan wordt er misschien eerder voldaan aan de voorwaarden voor kwalificerend buitenlands belastingplichtige (kort gezegd ten minste 90% van het inkomen moet belast zijn in Nederland). De hogere Nederlandse belastingheffing kan dan soms door aftrekposten worden gecompenseerd.

In verband met de eventuele gevolgen voor belastingplichtigen, zijn er twee overgangsregelingen. Allereerst kan er gekozen worden om in 2016 nog belast te worden volgens het oude verdrag. Daarnaast komt er een overgangsregeling voor de gepensioneerde die al sinds 12 april 2012 onafgebroken in Duitsland woont en de eerste betaling van pensioen ontvangt voor 1 januari 2016. Gedurende 6 jaren wordt de heffing stapsgewijs gemaximeerd.

Dividenden
Voor dividenden aan particulieren en vennootschappen met een aandelenbelang onder de 10% blijft het dividendbelastingtarief 15% (tenzij de Moeder-dochterrichtlijn van toepassing is).

Heeft u vragen, mail ons op info@rwings.com of bel naar 045-2010017

Nieuws

Nieuwsberichten

Voorwaarden

Van toepassing op onze diensten en deze site